جشنواره ها و مسابقات علمی

لینک های مهم

هیئت امنای بنیاد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بنياد داراي اركان زير مي باشد:

- هيأت امناء

- رئيس بنياد

- شوراي نخبگان

 

 

ماده (7) هيأت امناء:

هيأت امناء عاليترين مرجع بنياد در زمينه سياستگداري و تصميم گيري و داراي كليه اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف بنياد و اداره امور آن مي باشد. رياست هيأت امناء با رئيس جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده (8) تركيب هيأت امناء:

الف: اعضاي حقوقي

- رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)

- معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد

- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

- وزير علوم، تحقيقات و فناوري

- وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي

- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

- وزير آموزش و پرورش

- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

- رئيس سازمان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

  - رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

  - رئیس جهاد دانشگاهی

  - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

تبصره 1- براي پيشبرد اهداف بنياد، قائم مقام رئيس بنياد طبق ضوابط تصويب شده توسط هيأت امناء و با رعايت شرايط مندرج در ماده 10 اساسنامه منصوب مي شود.

تبصره 2- احكام اعضاي فوق الذكر توسط رئيس هيأت امنا صادر خواهد شد.

ب: اعضاي حقيقي

نُه نفر از شخصيت هاي خبره و نخبه علمي كشور به عنوان اعضاي حقيقي كه دو نفر از آنها از علماي برجسته حوزه هاي علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و دو نفر از بانوان نخبه علمي كشور مي باشند.

تبصره 3- احكام اعضاي فوق الذكر به پيشنهاد رئيس بنياد و با حكم رئيس هيأت امناء صادر خواهد شد.

ماده (9) وظايف هيأت امناء:

- تعيين سياست ها و برنامه ها و خط مشي فعاليت هاي بنياد

- تصويب سياست ها و برنامه هاي لازم در ارتباط با نخبگان كه توسط رئيس جمهور ابلاغ مي شود.

- سياستگذاري و تصميم گيري كلان در خصوص نخبگان و تصويب آيين نامه هاي داخلي و اجرايي بنياد

- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي رئيس بنياد و يا پيشنهادهايي كه از جانب حداقل يك سوم از اعضاء هيأت امناء ارائه شده باشد.

- تصويب نمودار سازماني و پست هاي مورد نياز بنياد

- تصويب بودجه و ترازنامه ساليانه بنياد

- تصويب آيين نامه هاي نحوه ارائه كمك هاي مادي و معنوي بنياد به نخبگان

- ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها، مراكز و نهادهايي كه متولي امور نخبگان مي باشند.

- پيشنهاد ادغام موسسات و واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي كه در رابطه با امور نخبگان فعاليت مي نمايند به مراجع قانوني ذيربط جهت تصويب.

   - تصويب اساسنامه صندوق هاي حمايتي در ارتباط با نخبگان علمي و دانشمندان و پژوهشگران

   - تصويب آيين نامه جذب و بكارگيري نخبگان علمي كشور و نحوه ارائه كمك هاي مادي و معنوي به آنان.

   - تصويب آيين نامه ها و مقررات مورد نياز بنياد

   - بررسي و اتخاذ تصميم در اموري كه از سوي رئيس هيأت امناء يا رئيس بنياد در دستور كار هيأت امناء قرار مي گيرد و در راستاي تحقق اهداف و انجام وظايف بنياد است.

   - پيشنهاد اصلاح و يا تغيير اساسنامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

   - بررسي و تصويب كليه ضوابط پيشنهادي از سوي شوراي نخبگان

تبصره 1) جلسات عادي هيأت امناء سالي دو بار به پيشنهاد رئيس بنياد تشكيل مي شود. هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضاء هيأت امناء رسميت مي يابد و تصميمات با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي باشد.

تبصره 2) جلسات فوق العاده هيأت امناء بر حسب ضرورت با پيشنهاد رئيس بنياد و يا رئيس هيأت امنا تشكيل مي شود.

تبصره 3) ايجاد هر گونه موسسه در ارتباط با نخبگان با تاييد بنياد به تصويب مراجع قانوني ذيربط مي رسد.