جشنواره ها و مسابقات علمی

لینک های مهم

بنیاد ملی نخبگان - داوری 19 اختراع در پنجمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس 1394/02/09
Category List
IMG_8731
IMG_8732
IMG_8733
IMG_8734
IMG_8738
IMG_8740
IMG_8744
IMG_8745
IMG_8748
IMG_8750
IMG_8751
IMG_8752
IMG_8753
IMG_8755
IMG_8758
IMG_8759
IMG_8761
IMG_8762
IMG_8763
IMG_8767
IMG_8768
IMG_8770
IMG_8775
IMG_8778
IMG_8779
IMG_8781
IMG_8782
IMG_8783
IMG_8785

 

 

 

Phoca Gallery